Becikowe 2019 – ile wyniesie zapomoga, kto może złożyć wniosek i gdzie dostarczyć dokumenty?

Becikowe to jednorazowa zapomoga przyznawana ze względu na narodziny dziecka. W 2019 roku, podobnie jak poprzednio, kwota zapomogi wyniesie 1000 złotych. Obejmuje ona wszystkie dzieci narodzone na terenie Polski, a także dzieci adopcyjne.

W związku z dużym i wciąż rosnącym zainteresowaniem odnośnie świadczenia, młodzi rodzice i opiekunowie prawni zadają sobie liczne pytania: Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenia? Gdzie i jakie dokumenty należy złożyć? Kiedy nastąpi wypłata środków? Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Kto może starać się o przyznanie świadczenia?

Kryteria uzyskania jednorazowej zapomogi są jasne. Najważniejszy warunek stanowi nieodmiennie dochód całego gospodarstwa domowego. Aby otrzymać becikowe, zarobki nie mogą przekraczać 1922 złotych netto na osobę. Co więcej, w przypadku związków partnerskich bierze się pod uwagę przychód obojga partnerów.

Dochód miesięczny na osobę określany jest na podstawie danych z poprzedniego roku. Całość w kwocie netto dzielona jest na liczbę miesięcy, a następnie na osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego. Inaczej ma się sprawa w sytuacji, gdy obecny dochód rodziny zmienił się ze względu na utratę pracy lub jej zmianę, zamknięcie działalności gospodarczej czy też utratę prawa do otrzymywania renty. Wówczas urzędnicy biorą pod uwagę obecne zarobki. Co ważne, przy obliczaniu kwoty netto przypadającej na osobę, bierze się pod uwagę również dziecko.

O przyznanie świadczenie mogą ubiegać się Polacy, ale również imigranci, posiadający aktualną kartę pobytu. Jednak w przypadku, gdy rodzina otrzymuje podobne świadczenia z zagranicy, polskie becikowe nie przysługuje tejże rodzinie.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?

Sam wniosek możemy znaleźć i pobrać z internetu lub otrzymać go, będąc w urzędzie. Wypełniony dokument należy złożyć (w zależności od miejsca zamieszkania) w Urzędzie Miasta, Urzędzie Gminy, bądź w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Co więcej, można to zrobić jedynie w ciągu 12 miesięcy od dnia porodu. W przypadku rodzin adopcyjnych lub zmiany opiekuna prawnego, wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym objęto opiekę nad dzieckiem.

Oprócz tego, warto wiedzieć, że wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu objęcia opieki nad dzieckiem przysługuje opiekunom i rodzinom adopcyjnym w momencie, gdy podopieczny nie ukończył 18 roku życia. Dodatkowo, we wniosku o przyznanie świadczenia konieczne będzie wpisanie numeru pesel dziecka. Zatem w przypadku nowonarodzonych dzieci konieczne jest zgłoszenie się do Urzędu Cywilnego z prośbą o jego nadanie.

Co powinno znaleźć się w komplecie dokumentów, załączonych do wniosku?

Oprócz wniosku, niezbędne jest załączenie dodatkowych dokumentów. Wśród nich powinny znaleźć się: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, karta ciąży lub zaświadczenie od lekarza / położnej, potwierdzające prowadzenie ciąży od 10 tygodnia pod opieką lekarską. Oprócz tego, niezbędne będą kserokopie dowodów osobistych rodziców lub opiekunów (i ich oryginały do wglądu), a także dokument potwierdzający wysokość osiąganych dochodów. Ten zaś może zostać pozyskany w Urzędzie Skarbowym. Dodatkowo do wniosku należy załączyć oświadczenie, że opiekunowie nie pobrali wcześniej jednorazowej zapomogi z tytułu narodzin dziecka lub objęcia nad nim opieki prawnej.

Kiedy środki z tytułu narodzin dziecka zostaną wypłacone?

Termin wypłaty jednorazowego świadczenia jest ściśle uzależniony od dnia, w którym opiekunowie złożą wniosek wraz z pełnym kompletem dokumentów. Jeśli całość dokumentów zostanie dostarczona do urzędu przed 10. dniem miesiąca, opiekunowie otrzymają środki jeszcze przed końcem owego miesiąca. Jeśli wniosek zostanie dostarczony po 10. dniu miesiąca, wówczas na wypłatę środków trzeba będzie zaczekać do końca kolejnego miesiąca.

Odebranie świadczenia jest możliwe w kasie urzędu, za pośrednictwem poczty, bądź na wskazane konto bankowe.

Jakie inne świadczenia pieniężne można otrzymać z tytułu narodzin dziecka?

W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja rodziny jest naprawdę trudna, opiekunowie mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. Gdy dochody netto na jedną osobę nie przekraczają 674 złotych, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 764 złotych, możliwe jest otrzymanie zasiłku rodzinnego. Oprócz tego, można uzyskać również dodatki do zasiłku, których wysokość ustalana jest indywidualnie na podstawie sytuacji rodziny.

One Ping

  1. Pingback: Becikowe 2019 - Magazyn Fakty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.