Mobbing w pracy. Definicja pojęcia

Mobbing w miejscu pracy jest w Polsce całkowicie zakazany. Należy jednak pamiętać, iż nie każdy przejaw dyskryminacji pracownika zwany jest mobbingiem. Kiedy mamy do czynienia
z mobbingiem w pracy? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem i odpowiedzią na to pytanie.

Czym jest mobbing – definicja pojęcia

Mobbing są to zachowania i działania dotyczące pracownika lub też skierowane przeciwko niemu polegające na długotrwałym zastraszaniu oraz nękaniu go. Z mobbingiem mamy do czynienia gdy działania te lub zachowania wywołują u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują lub mają na celu jego poniżenie lub ośmieszenie, jak również izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Można śmiało pokusić się o stwierdzenie, iż mobbing jest uporczywym, świadomym nękaniem psychicznym pracownika w sposób werbalny jak również niewerbalny. Mobbing może występować również podczas nękania przez współpracownika, większą liczbę osób lub też przez całą organizację. W konsekwencji pracownik ma słabe samopoczucie, posiada obniżoną samoocenę, lub też jest w złym stanie psychicznym.

Przyczyny mobbingu oraz rodzaje działań

Mobbing przyjmuje różne formy. Należą do nich między innymi: wszelkie działania wpływające negatywnie na relacje międzypracowniczne, czynności wpływające negatywnie na pozycję zawodową pracownika, te wywierające szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika, czy też wszelkie aspekty wpływające negatywnie na proces komunikacji.

Do najczęściej występujących przyczyn mobbingu można zaliczyć: nieodpowiednia komunikacja, duże bezrobocie, brak wszelkich perspektyw rozwoju, źle określone obowiązki pracowników, niezdrowa kultura organizacyjna, itp.

Mobbing w pracy – co z tym robić?

Jeśli w danym miejscu pracy następuje mobbing powinno się niezwłocznie coś z tym zrobić. Pracownicy powinni czynnie przeciwdziałać temu zjawisku. W takiej sytuacji pracodawca powinien między innymi: podejmować działania, które mają na celu niedopuszczenie do wystąpienia mobbingu, powinien reagować na wystąpienie w firmie zachowań, które mogą być zakwalifikowane jako mobbing. Pracodawca może działać przeciw mobbingowi w różny sposób. Firmy wybierają różne procedury, by walczyć przeciw mobbingowi. Można do nich zaliczyć między innymi: komisje antymobbingowe, szkolenia antymobbingowe dla pracowników oraz kadry zarządzającej, czy też na przykład procedury antymobbingowe, itd.

Według  przepisów prawa pracy pracodawca jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za wystąpienie mobbingu w zakładzie pracy. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której sam jest mobberem, jak również sytuacji, w których mobberem jest inna osoba. Jeśli pracodawca nie jest tak zwanym klasycznym mobberem odpowiedzialność karną ponosi osoba, która nim jest. W tam przypadku gdy właściwym mobberem nie jest pracodawca, osoba, która nim jest ponosi jedynie odpowiedzialność karną. Dzieje się tak wtedy gdy zachowania składające się na mobbing będą przestępstwem, na przykład groźby bezprawnej, naruszenia nietykalności cielesnej, stalkingu. Wtedy mówimy o odpowiedzialności karnej.

Z kolei jeśli ofiara zdecyduje się na przykład na pozew przeciwko sprawcy o naruszenie dóbr osobistych mówimy o odpowiedzialności cywilnej. Bardzo ważne jest to, że pracownik, którego w jego przekonaniu spotkał mobbing, będzie uprawniony do rozwiązania z tego powodu swojej umowy o pracę, zarówno za wypowiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia.

Karolina Solińska

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.