Poznańskie świadczenie żłobkowe – komu przysługuje, gdzie złożyć wniosek?

Jeśli urodziło się wam dziecko, pewnie przez jakiś czas jedno z rodziców zostało z nim w domu. Po paru miesiącach, roku lub kilku latach rodzic jednak musi lub chce wrócić do pracy – i tu pada pytanie: co zrobić z dzieckiem?

Niektórzy mają szczęście w postaci dziadków na emeryturze, którzy chętnie zajmą się wnukiem. Innym pozostaje wynajęcie opiekunki dla dziecka lub postaranie się o miejsce w żłobku. Wiele polskich miast prowadzi politykę prorodzinną i oferuje różne udogodnienia dla młodych rodziców. Jednym z nich jest poznańskie świadczenie żłobkowe. Dowiedz się, jak można je otrzymać i co można w ten sposób uzyskać.

Czym jest poznańskie świadczenie żłobkowe?

Poznańskie świadczenie żłobkowe jest świadczeniem oferowanym przez miasto Poznań. Jego celem jest pomoc rodzicom w opłaceniu pobytu ich dziecka w żłobku. Wysokość świadczenia jest stała, nie zależy od dochodów i wynosi 600 złotych miesięcznie. Kwota ta jest wypłaca bezpośrednio na rachunek podmiotu prowadzącego wskazany żłobek.

Kto może otrzymać świadczenie?

O otrzymanie świadczenia starać się mogą rodzice albo opiekunowie faktyczni lub prawni dziecka. Przy przyznawaniu świadczenia nie są brane pod uwagę dochody składających wniosek, jednak konieczne jest spełnienie kilku warunków:

  • rodzice lub opiekunowie dziecka muszą zamieszkiwać na terenie miasta Poznań;
  • rodzice lub opiekunowie dziecka w zgłoszeniach identyfikacyjnych do celów podatkowych wskazali miejsce zamieszkania jako Poznań;
  • dziecko otrzymało już miejsce w żłobku, a jego rodzice lub opiekunowie zawarli umowę ze żłobkiem o objęcie dziecka opieką;
  • wybrany przez rodziców żłobek niepubliczny otrzymał dofinansowanie do końca roku 2016 lub 2017 oraz nie otrzymał dofinansowania w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań miasta Poznań w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w okresie od początku roku 2018 do końca sierpnia roku 2019.

Czas otrzymywania świadczenia ustala się na podstawie wskazanego we wniosku okresu, który nie może być jednak dłuższy niż od początku roku 2018 do końca sierpnia roku 2019. Świadczenie jest otrzymywane od miesiąca, w którym złożono prawidłowy wniosek, do końca miesiąca, w którym ustaje prawo do świadczenia.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie poznańskiego świadczenia żłobkowego powinien zawierać wszystkie dane dziecka oraz wnioskodawcy: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, nazwę, adres i numer rachunku bankowego żłobka sprawującego opiekę nad dzieckiem, a także okres, w jakim chcielibyśmy otrzymywać świadczenie. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów:

  • umowę ze żłobkiem o objęcie dziecka opieką,
  • kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych rodziców – jeśli składamy wniosek do maja 2019 roku, należy dołączyć PIT za rok 2017, a jeśli od czerwca do sierpnia 2019 roku – za rok 2018,
  • oświadczenie o zobowiązaniu się do niezwłocznego zawiadomienia o zmianie danych zawartych we wniosku lub dołączonych dokumentach,
  • oświadczenie o zobowiązaniu się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,
  • jeśli wniosek składa nie rodzic, a opiekun faktyczny lub prawny dziecka, należy dołączyć odpowiednie postanowienia lub orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka czy ustaleniu jego opiekuna prawnego.

Tak przygotowany wniosek należy złożyć w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ulicy Wszystkich Świętych 1 lub Małachowskiego 10. W tym miejscu można również uzyskać dodatkowe informacje o świadczeniu i pobrać wzory wniosków. Formularz wniosku można pobrać również online. Po maksymalnie miesiącu od złożenia kompletu dokumentów wydawana jest decyzja administracyjna w sprawie ustalenia prawa do świadczenia.

Od decyzji tej można odwołać się w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeśli chcielibyśmy skorzystać z dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, a nie udało nam się dostać świadczenia żłobkowego – można spróbować uzyskać dopłatę również w ramach programu „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania”.

Autor: Alicja Kraska-Kapiszka

Zobacz również:

GDAŃSKI BON ŻŁOBKOWY

WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.