Jak działa odwrócona hipoteka?

Wielu polskich seniorów narzeka na wysokość przysługujących im świadczeń emerytalnych. Również prognozy dla przyszłych emerytów nie wyglądają optymistycznie. Nic więc dziwnego, że wiele osób poszukuje sposobów na uzyskanie dodatkowych pieniędzy. Jednym z nich jest odwrócona hipoteka. Jak działa to rozwiązanie?

Czym jest odwrócona hipoteka?

Mówiąc najprościej, odwrócona hipoteka jest świadczeniem pod zastaw nieruchomości. W praktyce oznacza to przeniesienie jej własności na rzecz banku, do którego dojdzie po śmierci danej osoby, w zamian za comiesięczne albo jednorazowe świadczenie pieniężne.

Wszelkie kwestie związane z odwróconą hipoteką regulowane są w umowie, którą bank zawiera z daną osobą. Co ważne, to właśnie bank dokonuje wyceny domu lub mieszkania, a następnie składa wniosek o wpisanie przysługującego mu prawa do księgi wieczystej.

Warto dodać, że spadkobiercy świadczeniobiorcy mają prawo spłacenia hipoteki i tym samym nabycia prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem stosunku prawnego. Gdyby natomiast nie chcieli oni tego wykonać, wówczas bank będzie zobowiązany do wypłacenia im pozostałej kwoty przewidzianej w umowie.

Odwrócona hipoteka a świadczenie dożywotnie

Wiele osób nazywa odwróconą hipotekę świadczeniem dożywotnim, jednakże nie jest to prawdą. Otóż zgodnie z prawem dożywotnie świadczenia mogą być wykonywane wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W praktyce są to najczęściej fundusze hipoteczne. Należy podkreślić, iż w pewnych okolicznościach mogą one zaprzestać wypłacania pieniędzy, co dzieje się na przykład w razie wszczęcia wobec danego podmiotu postępowania upadłościowego.

W przypadku umowy zawieranej z funduszem hipotecznym świadczeniobiorca przenosi prawo własności nieruchomości w momencie podpisania kontraktu. Może w niej jedynie mieszkać, a spadkobiercom nie przysługują również żadne prawa.

Warto dodać, że fundusze hipoteczne nie podlegają państwowym gwarancjom. Oznacza to, że w razie ogłoszenia ich upadłości świadczeniobiorcy mogą mieć poważny problem z odzyskaniem należnych im środków.

Odwrócona hipoteka – podstawowe zasady

Z rozwiązania, jaki jest odwrócona hipoteka, może skorzystać każda osoba fizyczna. Co ważne, nie ma znaczenia jej wiek, natomiast konieczne jest posiadanie prawa własności nieruchomości – może to być zarówno własność, jak i współwłasność. Bank nie będzie sprawdzał sytuacji finansowej danej osoby, w tym stanu jej ewentualnego zadłużenia.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami bank nie jest jedynym podmiotem, z którym można zawrzeć umowę odwróconej hipoteki. Oprócz niego jest to możliwe także z oddziałem banku zagranicznego oraz z instytucjami kredytowymi, nad którymi nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Z punktu widzenia świadczeniobiorcy niezwykle istotny jest fakt, iż podmiot, z którym zawiera umowę, musi przedstawić mu wszystkie warunki odwróconej hipoteki na piśmie. Najważniejszymi kwestiami są wysokość oferowanego świadczenia oraz czas, przez jaki będzie ono wypłacane. Jeżeli chodzi o wysokość świadczenia, najczęściej wynosi ono połowę rynkowej wartości nieruchomości, która zazwyczaj jest wypłacana w comiesięcznych ratach.

Paweł Stasiuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.